ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Wednesday, October 8, 2014

మానవతకు ' సన్మానం ' కథలు

హాస్య కథా రచయిత్రిగా  
పేరుపడిన

శ్రీమతి పొత్తూరి విజయలక్ష్మి గారి
మానవీయ కథల సంపుటి 

' సన్మానం ' పై


9.10.2014 సంచిక
ఆంధ్రభూమి 
వారపత్రిక లో 

నా
చిరు పరిచయ సమీక్ష 0 comments: