ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, February 23, 2014

ఊహాచిత్రం

అరిపిరాల సత్యప్రసాద్ 
కథా సంపుటి 
' ఊహాచిత్రం ' పై 
ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక 
6 మార్చి '2014  సంచికలో 
నా సమీక్ష 

0 comments: