ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, February 2, 2014

మల్లెమాల అనురాగస్పర్శనది 
మాసపత్రిక 

ఫిబ్రవరి '2014 సంచికలో 
నేను చేసిన 
ఒక 
కథల సంపుటి సమీక్ష 0 comments: