ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Tuesday, August 20, 2013

'ముక్కలపులుసు 'శ్రీ నండూరి రాజగోపాల్ సంపాదకత్వంలో 
విజయవాడనుండి వెలువడుతున్న
 'ఛినుకు ' మాసపత్రిక 

వంద సంచికలు దాటి 
ఈ ఆగస్టు '2013 నుండి పూర్తి మల్టీకలర్ లో వెలువడుతోంది.

 గతంలో దాదాపు ఏడాదిపాటు  'సంకరభాష్యం అను కలగాపులగం ' అనే శీర్షికను నిర్వహించిన నేను 
సంపాదకుల కోరికపై 
ఈ నెలనుండి కొత్తగా 'ముక్కలపులుసు ' అనే సచిత్రకాలమ్ 
అవీ-ఇవీ-అన్నీ గా అందిస్తున్నాను .
ఈ ఆగస్టు సంచికలోని  ఆ పేజీ ఇదిగో!...


0 comments: