ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, June 2, 2013

'నది 'లో వివేచన'నది '
మాసపత్రిక

జూన్ '2013 సంచికలో

నేను చేసిన ఒక
పు(మ)స్తక సమీక్షణం

 

 

0 comments: