ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Tuesday, April 9, 2013

ఊహల గుసగుస
సృజనప్రియ
(మాసపత్రిక)

ఏప్రెల్ '2013 సంచికలో

సంపాదకులు శ్రీ నీలం దయానందరాజు కోరికపై

దిల్ సుఖ్ నగర్ బాంబు పేలుళ్ళ అనంతరం పై
ఒక నా రచన


0 comments: