ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Monday, April 8, 2013

'కవితలపోతలో ఉగాది '


చిత్ర (మాసపత్రిక)

ఏప్రెల్ '2013
ఉగాది సంచిక లో


నా వ్యాసం

'కవితలపోతలో ఉగాది '
0 comments: