ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, August 5, 2012

మూడో ముద్రణ5 ఆగస్ట్'2012
ఆదివారం
ఈనాడు దినపత్రికలో
ఓ కథా సంకలనం పై
చిరు సమీక్ష

0 comments: