ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, August 5, 2012

నాటకం సెమినార్ వ్యాససంకలనం

ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక

16 ఆగస్ట్'2012 సంచికలో
తెలుగు నాటక సాహిత్యం
గ్రంథంపై
నా సమీక్ష

0 comments: