ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, August 5, 2012

పోకో పోకో..'క్విడ్ ప్రోకో '

చినుకు
మాసపత్రిక
ఆగస్ట్'2012 సంచికలో
నా నెలనెలా కాలమ్


'సంకరభాష్యం అను కలగాపులగం'

0 comments: