ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Monday, August 20, 2012

ఆంధ్రజ్యోతి లో 'కవికాలమ్ ' పై సమీక్ష

19 ఆగస్ట్'2012
ఆదివారం
ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక లో
నా కవితా సంకలనం
'కవికాలమ్ ' పై
సహృదయ సమీక్ష


0 comments: