ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Monday, May 28, 2012

వేదుల పలుకు

ఆంధ్రభూమి (వారపత్రిక)
తాజాసంచికలో

నా కవితాసంకలనాలు
'చిత్ర గ్రంధి ', 'కవికాలమ్  'లపై

శ్రీవేదుల  మూర్తిగారిసమీక్ష

2 comments:

narayana said...

baagundi

సుధామ said...

చాలా సంతోషం!..నారాయణగారూ!