ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Tuesday, April 17, 2012

నా కవితాసంపుటులు 'కవికాలమ్ ''చిత్రగ్రంథి 'పై రెండు పత్రికా సమీక్షలు
ఏప్రెల్ '2012
'విశాలభారతి 'మాస పత్రికలో
శ్రీ కప్పగంతు వెంకట రమణమూర్తి గారు
నా కవితా సంపుటి
'కవికాలమ్ 'పై చేసిన
సహృదయ సమీక్ష


ప్రముఖ కవి,విమర్శకులు
శ్రీ దాస్యం సేనాధిపతి గారు

'నెలవంక నెమలీక ' మాసపత్రిక

ఏప్రెల్ '2012 సంచికలో

నా కవితా సంకలనం
'చిత్రగ్రంథి ' పై చేసిన
సహృదయ సమీక్ష
0 comments: