ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Tuesday, April 17, 2012

'యోజన 'లో ..'కవికాలమ్'

యోజన (అభివృద్ధి మాసపత్రిక)


ఏప్రెల్ '2012 ప్రత్యేక సంచికలో


నా కవితా సంపుటి
'కవికాలమ్ ' పై


శ్రీ. బాలవర్ధిరాజు గారు చేసిన

పుస్తక సమీక్ష

0 comments: