ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Monday, April 30, 2012

నాలుగు పుస్తకాలగురించి నాలుగు మాటలు


ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక
10 మే '2012 సంచికలో


1.సుంకోజు దేవేంద్రాచారి కథలు 'దృశ్యాలు మూడు-ఒక ఆవిష్కరణ '
2.సి.హెచ్.వి.బృందావన రావు కథల సంపుటి ' కొత్త తరం '
3.మంగు రాజగోపాల్'సరదాకి '

పుస్తకాల గురించీ...


విపుల మాసపత్రిక
మే '12 సంచికలో


యెన్నం సత్యం 'సూది నానీలు '
పుస్తకం గురించీ...


నా లఘు సమీక్షలు ఇవి..

1 comments:

narayana said...

telugu saahityaabhimaanulantaa tappakunda chadavaalsinde