ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, February 5, 2012

ముసుగులో ముద్దులాట
చినుకు (మాసపత్రిక)

ఫిబ్రవరి '2012 సంచికలో

నా కాలం

"సంకర భాష్యం అను కలగాపులగం" లో....

0 comments: