ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Wednesday, September 14, 2011

టాల్ స్టాయ్ ఆన్నాకరేనినా'


టాల్ స్టాయ్ రాసిన

'ఆన్నాకరేనినా' నవలను

కీ.శే. తాపీ ధర్మారావ్ గారు అనువదించారు.


1952 లో 'ఇంటింటి విజ్ఞాన మాల' ప్రచురించిన

ఆ గ్రంధాన్ని

ఇటీవల విశాలాంధ్ర పునర్ముద్రించింది.ఆ పుస్తకం పై

'నవ్య' వార పత్రిక

21.9.2011 సంచికలో

నా సమీక్ష.

2 comments:

KumarN said...

Interesting. Not only War&Peace, Anna Karenina are interesting, but Tolstoy's own life and his internal journey is also very interesting.

As to the contradictions, who doesn't have them?

But, I doubt the last paragraph about his motivation to write this book. I need to check, because Tolstoy himself is an adulterer and committed womanizer during his young days, which of course was not a big deal back then.

All said and done, In the later stages of his life, Tolstoy went through major changes in attitudes related with spiritual, moral & philosophical matters. I respect him.

Thanks for sameeksha

Syed Naseer Ahamed said...

Bagundi.