ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Friday, July 29, 2011

చేతులుకురిసినచేతన
కురిసేచేతులుంటే
మొలిచే భూమి వుంటుంది
మొలిచేభూమిలోంచి
మొక్కపరీమళిస్తుంది


ఆకాశానిదేముంది
అదివట్టి వేదిక
సముద్రంఆవిరవందే
మేఘంఆసీనం కాలేదిక


మేఘానిదేముంది
అది హృదయానికిస్పందనాకృతి
హృదయంసముద్రం కావడానికి
కరుణ కరిగి కదలాలి


కరుణదేముంది
అదిలాలిత్యపుభావన
ఓదార్పుదిక్కులనుంచి
ఎడారి ఓడ మోసుకొచ్చేజంటల సాధన


జంటలదేముంది
విశ్వాసపుకలయిక
నిలచి నిలుపుకోగలిగితే
వ్యష్టినుంచిసమష్టి వైపుచేతన


చేతనంటేఏమిటింతకూ
నీ,నా అనేమన చేతనయే
భూమిని సాగుచేసేందుకు
కలిసి కురిసేమన కృషియే
చేతులు కురవడమంటే అంతే!


మొక్కవోనిదీక్షతో
మనసు పరీమళించాలి
మనసుమనసు కలిపి
మనంపరిశ్రమించాలి


కురిసేచేతులుంటే
మొలిచేభూమి వుంటుంది
మొలిచేభూమిలోంచే
మానవత్వంపండుతుంది
0 comments: