ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, August 29, 2015

గిల్లీ దండా-గల్లీ దందావారం వారం కాలం 
' సుధామ ' యోక్తి '
నేటి శనివారం 29.8.2015 సంచికలో...

0 comments: