ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Wednesday, November 5, 2014

తిరిగి రాని జానకీ రాణి


చినుకు 
మాసపత్రిక 

నవంబర్ '2014  సంచికలో 

కీర్తిశేషులు శ్రీమతి.తురగా జానకీరాణి గారికి 

నా
నివాళి వ్యాసం
1 comments:

B.S. Ramulu said...

chaalaa aalasyanga telisindi vaari gurinchi..bsramulu.