ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Monday, June 9, 2014

ఎనిమిదో అడుగు

నది  
మాసపత్రిక 
జూన్‌ '2014 సంచికలో
నే చేసిన 
ఒక నవల సమీక్ష 

0 comments: