ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Monday, December 9, 2013

ముక్కలపులుసు .5

చినుకు 
మాసపత్రిక
డిసెంబర్ '2013 సంచికలో 

నా 
నెలనెలా సచిత్ర కాలమ్‌
ముక్కలపులుసు .5 


0 comments: