ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Thursday, November 14, 2013

ముక్కల పులుసుచినుకు 
మాసపత్రిక
నవంబర్ '2013 సంచికలో 
నా నెలవారీ
సచిత్ర  కాలమ్‌ 
0 comments: