ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Wednesday, October 23, 2013

'ముక్కల పులుసు' 3

చినుకు మాసపత్రిక 
అక్టోబర్ '2013
సంచికలో 
నా 
సచిత్ర కాలమ్‌


                                                  

0 comments: