ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Thursday, November 8, 2012

'ధర్మ'కులీనులు

చినుకు
(మాసపత్రిక)
నవంబర్ '2012 సంచికలో
నా కాలమ్
0 comments: