ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, September 9, 2012

శూన్య జన్య జీవ ధాతువు

చినుకు
మాసపత్రిక

సెప్టెంబర్ '2012
సంచికలో

నా నెల నెలా కాలమ్
'సంకర భాష్యం అను కలగాపులగం'
0 comments: