ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Monday, June 11, 2012

ఓ నవల-ఓ కథా సంపుటిఆంధ్రభూమి వారపత్రిక లో
ఈ వారం (21 జూన్ ' 2012)
నేను చేసిన
రెండు పుస్తక సమీక్షలు

0 comments: