ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Monday, February 27, 2012

'చిత్రగ్రంథి ' పై శ్రీ రుషి

'ఆంధ్రప్రభ' దినపత్రిక
27ఫిబ్రవరి '2012 సోమవారం
'సాహితీగవాక్షం' పేజీలో
శ్రీ రుషి
నా కవితాసంకలనం 'చిత్రగ్రంథి ' పై
చేసిన సమీక్ష.0 comments: