ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, December 10, 2011

' నా(లుగు) ముక్కలు '

'చినుకు 'మాసపత్రిక
డిసెంబరు '2011 సంచికలో

' నా(లుగు) ముక్కలు ' అనే ఈ రచన

నేను నెలనెలా నిర్వహిస్తున్న
'సంకరభాష్యం అను కలగాపులగం 'కాలం లో రాసినది.

వర్తమాన సామాజిక అంశాల వ్యాఖ్యాన పులగమే ఈ రచన.
మీ అభిప్రాయాలకు ఆహ్వానం.

2 comments:

Madhu Chittarvu said...

Sir the script Is not visible making it difficult to read.kindly,see that the problem s rectified.

సుధామ said...

Madhu garu! Please Doubleclick on the script.it will enlarge.