ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Monday, August 22, 2011

మర పురానీ మనీ హయులు.సృజనప్రియ (మాస పత్రిక)

ఆగస్ట్'2011 సంచికలో

నా వ్యంగరచన ఇది.

1 comments:

good said...

సరదాకి రాసినా
హన్నా `ఇంతుందా`