ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, June 19, 2011

ఒక నవల, ఓ కథల పుస్తకమున్నూ!....

ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక

30.6.2011సంచికలో

రెండు పుస్తక సమీక్షలు.

1.రామాయణం మామయ్య (నవల)-శ్రీమతి.మంథా భానుమతి.

2.దేశం తూలుతోంది (కధల సంపుటి)-డాక్టర్.బి.ఎస్.ఎన్. మూర్తి.

1 comments:

karlapalem hanumantha rao said...

నిత్య సాహిత్య కృషీవలులు మీరు! మీ శక్తి, ఆసక్తి సామర్థ్యాలు నిజంగా నాకు రెండు ఆశ్చర్యార్థకాలు!!