ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, May 8, 2011

ఓ ఆత్మ కథ -ఓ కవితాత్మ గ్రంథాలు


ఈనాడు దినపత్రిక

ఆదివారం 8 మే'2011 సంచికలో
నామిని కొత్త పుస్తకంపై నా చిరు సమీక్ష    

ఎలనాగ కవితా సంకలనం పై' అక్షర '
అంధ్రభూమి ఆదివారం 8.5.2011 సంచికలొ
నా పరామర్శ.
0 comments: