ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Wednesday, December 3, 2014

తనికెళ్ళ భరణి ప్యాసా..!

ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక 11.12.2014 సంచికలో నేను చేసిన 
రెండు పుస్తక సమీక్షలు 
0 comments: