ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Thursday, July 10, 2014

' మిస్టర్ మిరియం '

మల్లాది వెంకట కృష్ణ మూర్తి
' మిస్టర్ మిరియం ' పుస్తకం పై
జూలై'2014
నది మాసపత్రిక లో 
నేను చేసిన సమీక్ష 


0 comments: