ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, September 23, 2012

మూడు పునర్ముద్రణలు


3 comments:

యమ్వీ అప్పారావు (సురేఖ) said...


మంచి పుస్తకాలను మరోసారి గుర్తు చేస్తూ పరిచయం చేసిన సుధామ గారు ధన్యవాదాలు !

యమ్వీ అప్పారావు (సురేఖ) said...
This comment has been removed by the author.
సుధామ said...

మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞతలు అప్పారావు గారూ!