ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Wednesday, April 20, 2011

clock

1 comments:

kaartoon.wordpress.com said...

మీరు చూపించిన ప్రపంచ గడియారం చాలా బాగుందండి !