ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, April 24, 2011

ముచ్చటగా మూడు పుస్తకాలు

ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక 2011 మే 5 వ తేది సంచికలో సమీక్షలు


1.మల్లారెడ్డి గేయాలు -గజ్జెల మల్లారెడ్డి


2.స్వాభిమానం (కథల సంపుటి) -గంటి భానుమతి


3.శ్యాం యానా -మెడికో శ్యాం కథలు


0 comments: